TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA TALINE

Utenos rajonas gausus vandens telkinių, todėl  Lietuvoje yra pripažintas žuvininkystės plėtros regionu. Utenos regiono vietos veiklos grupė yra viena iš trijų Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupių,  įgyvendinati dvisektorę vietos plėtros strategiją.  Mūsų vietos plėtros strategija  yra skirta kaimo ir žuvininkystei bei akvakultūros plėtrai. Vienas remiamas sektorius yra kaimo plėtros, o antrasis žuvininkystės bei akvakultūros. Po Naujųjų metų planuojame skelbti kvietimus žuvininkystės bei akvakultūros priemonėms,  todėl mums labai įdomu kaip kitos šalys įgyvendina EJRŽF 2014-2020 m. programavimo laikotarpio strategijas bei vietos projektus.

Aptarti EJRŽF  žuvininkystės  politiką  ir jos įgyvendinimo galimybes, identifikuoti esamas pakrančių bendruomenių problemas ir  numatyti jų sprendimo būdus šiandien bei padiskutuoti kaip situacija keisis po 2020 metų į tarptautinę konferenciją besidominčius sukvietė Europos komisija. Neatsitiktinai tarptautinė konferencija vyko Taline, nes šiais metais Estija pirmininkauja Europos Sąjungai.  Tarptautinė konferencija „Po 2020: Europos pakrančių bendruomenių rėmimas“ vyko spalio 12-13 dienomis   Talino viešbutyje  „Hilton“.

Konferencijos organizatorių kvietimu, gavusi  Utenos regiono valdybos narių pritarimą dėl vykimo į konferenciją  Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė, VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė  dalyvavo  šioje konferencijoje.

Apie tarptautinę konferenciją

Tarptautinėje konferencijoje  vyko plenariniai posėdžiai bei darbas grupėse, kurių buvo net  dvylika. Pertraukose  dalyviai galėjo apžiūrėti plakatus tvarios žuvininkystės ir akvakultūros plėtros tema.  Lietuvą šioje parodoje atstovavo  UAB Vičiūnai. Plakatus, kurie buvo demonstruojami konferencijoje, galite pasižiūrėti: http://emff-now-and-then.eu/about.html

Jolita Umbrasienė dirbo šiose darbo grupėse: „ Inovacijos ir įgūdžiai žuvininkystėje ir akvakultūroje”, „EJRŽF ir vietos perspektyvos”, „ EJRŽF 2014-2020 m.  pasiekti rezultatai: programos valdymas, projektų atranka, stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas”. Konferencijos pranešimus galite rasti: http://emff-now-and-then.eu/prez.html

Inovacijos ir įgūdžiai žuvininkystėje ir akvakultūroje

Grupės moderatorius  buvo H. Siemers iš DG Mare. Paranešėjai: Claude Wohrer ( Prancūzija) Anne Jacobs-Schleithoff (Vokietija) , Sergio Leandro (Ispanija), Kathrine Angell-Hansen ( Belgija).

Darbo  grupėje buvo diskutuojama, kokiu mastu EJRŽF ir kiti ES fondai rėmė inovacijas žuvininkystėje ir akvakultūroje bei kaip prisidėjo prie įgūdžių minėtose srityse formavimo. Taip pat buvo kalbama, kokios ES investicijos reikalingos siekiant paremti ambicingą “mėlynosios ekonomikos augimo” strategiją. Daug  dėmesio  pranešėjų pristatymuose buvo skiriama moksliniams  tyrimams ir inovacijų plėtrai. Taip pat buvo diskutuojama apie  veiklą žuvininkystėje, akvakultūroje bei   priekrančių turizmo srityje pradedančias veiklą mažas įmones bei priekrančių bendruomenes, kurioms labai svarbu turėti galimybę tobulinti įgūdžius ir veikti partnerystės pagrindu.

 EJRŽF ir vietos perspektyvos

Šios grupės moderatorius V. Veits, Mare DG. Pranešėjai: G. van de Walle( FARNET), Helle Breindhal ( Danija), Suzanna Rodríguez Carballo (Ispanija), Anastasios Perimenis (Graikija), Yves Champetier ( Prancūzija).

Darbo grupėje buvo pristatoma vietos veiklos grupių patirtis ir jų indėlis įveikiant didelius iššūkius iškylančius priekrančių bendruomenėms  ES žuvininkystės regionuose. Problemos su kuriomis susiduria priekrančių bendruomenės reikalauja  tvarių ir novatoriškų  veiklos metodų. LEADER priemonė buvo pristatyta kaip leidžianti priekrančių bendruomenėms žuvininkystės plėtros regionuose spręsti problemas bei priimti iššūkius siūlant ir išbandant naujus sprendimus taikant principą  „iš apačios į viršų”. Buvo pristatomi  įvairūs būdai, kuriais EJRŽF remia ekonominį augimą ir socialinę integraciją bendruomenėse, kurios veikia priekrančių ir vidaus vandenų regionuose. Buvo apsistota ties moterų bei jaunimo  įtraukimo į  ekonomines ir socialines veiklas priekrančių ir vidaus vandenų regionuose.

 EJRŽF 2014-2020 m.  pasiekti rezultatai: programos valdymas, projektų atranka, stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas

Ši tema buvo labai įdomi, nes diskusijos dalyviai dalinosi patirtimi, kurios Lietuvos vietos veiklos grupės dar turi labai mažai. Grupės darbą moderavo  JP. Vercruysse, DG Mare. O pranešimus darė šie pranešėjai: A. Sanopoulos ( Graikija), Marta Rabczynska-Kapcinska ( Lenkija), John Walsh (DG Mare vertintojas), Keith Kelleher (Airija),  Katia Frangoudes (Prancūzija).

Darbo grupėje išklausius pranešimus buvo diskutuojama apie projektų rengimo, vertinimo, atrankos  bei įgyvendinimo klausimus 2014-2020 m. laikotarpiu, bei  teikti siūlymai veiklai po 2020 m. . Buvo  apžvelgti  2014-2020 m. laikotarpio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo reikalavimai. Buvo konstatuota, kad skirtingos ES    narės šio laikotarpio programą įgyvendina labai skirtingai: skirtingi reikalavimai pareiškėjams labai priklauso nuo kiekvienos ES šalies vidaus sprendimų. Daugelis pranešėjų  įvardino biurokratiją, kaip vieną iš pagrindinių problemų, kodėl procesas neina ne taip sparčiai, kaip buvo planuota

Atnaujinti seni ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai

Konferencijos metu buvo proga susitikti su senais pažįstamais iš kitų ES valstybių,  užsimezgė nauji bendradarbiavimo ryšiai su Estijos žuvininkystės sektoriaus atstovais Pille Tuvik ir Arne Saluste, su kuriais buvo diskutuota apie Estijos žuvininkystės plėtros istorinius aspektus. Atnaujinti  ir užmegzti ryšiai pravers rengiant  ir įgyvendinant regioninio ir/ar tarptautinio bendradarbiavimo projektus žuvininkystės ir akvakultūros plėtros srityje. Konferencijos dalyviams buvo nuvežta brošiūra apie Utenos rajono resursus ir galimybes rekreacinės žuvininkystės ir vandens turizmo plėtros srityje, bei informacija apie Utenos regiono vietos veiklos grupę.

Parsivežta informacinė medžiaga: brošiūros Estonian fishery 2014-2015, Strategies of Fisheries Areas for the period 2017-2020 Good Examples from the Period 2008-2013, žurnalas Submariner Network, 2017 autumn, lankstinukas Blue Economy Expertise  yra Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose ir su gali susipažinti kiekvienas, kam ji gali būti aktuali.

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija