Bendrieji dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams po 2017-11-24

Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas

 

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 

Darbo vietų kūrimas (ekonominė veikla, tame tarpe socialinis ir bendruomeninis verslas)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal KPP 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas (maisto produktų sąrašas)

Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės 

Socialinis verslas

Socialinio verslo koncepcija

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės

Socialinių paslaugų katalogas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas…“