Privatumo politika

Privatumo politika

Utenos regiono vietos veiklos grupė  (toliau – URVVG) (juridinio asmens kodas 302299547, buveinės adresas Taikos g. 6, LT-28153 Utena , tel. 8(389) 72765) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate URVVG, apsaugą.

Utenos regiono vietos veiklos grupė asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir URVVG pirmininkės patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Kada URVVG įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

 • gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais URVVG apibrėžtais tikslais;
 • sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;
 • jei tai būtina vykdant URVVG teisines prievoles.

Kaip URVVG tvarko Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys URVVG tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Įstaiga tvarko?*

Klientų aptarnavimo tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miesto pavadinimas)), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta). Atskirais atvejais, kai tai būtina paslaugų poveikiui ir stebėsenai užtikrinti, tvarkomi šie klientų duomenys – lytis ir amžius.

 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,).

Kai sutarties šalis – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,)
Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys)
Viešojo administravimo tikslu  Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys)
Vietos projektų teikimo ir įgyvendinimo tikslais Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miesto pavadinimas)), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta).

 

Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,).

Kai pateikėjas  – fizinis asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją apie asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį. Kai pateikėjas  – juridinis  asmuo – papildomai prašoma pateikti informaciją organizacijos kodą, registraciją ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

 

 

*Čia neminime vidaus administravimo tikslais (personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais (tame tarpe viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), raštvedybos tvarkymo tikslais) tvarkomi darbuotojų, prekių ir paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

 Utenos regiono vietos veiklos grupė nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, išskyrus Įstaigos personalo duomenis, tvarkomus vidaus administravimo tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys –  duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimai, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

Iš kur URVVG gauna Jūsų asmens duomenis ir kas gali jais naudotis?

URVVG tvarkome tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl Įstaigos teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruodamiesi URVVG valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis URVVG gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Iš trečiųjų šalių (LR Statistikos departamentas, UAB Credit info Lietuva ar kt.) Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslais.

Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;
 • tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo duomenų perdavimą trečiosioms šalims;
 • tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti.

Jūs būsite iš anksto informuoti apie bet kokius URVVG vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus.

Kiek laiko URVVG saugo Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis URVVG saugo ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

Klientų aptarnavimo tikslu 5 metus nuo paslaugos suteikimo

 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu 10 metų nuo sutarties pabaigos
Tiesioginės rinkodaros tikslu 5 metus nuo sutikimo gavimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu arba tol, kol klientas atsisako gauti rinkodaros pranešimus
Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu 5 metus nuo paslaugų suteikimo (kai paslaugų teikimas nesibaigia sutartimi)

10 metų nuo sutarties pabaigos

Viešojo administravimo tikslu  5 metus nuo paslaugų suteikimo (kai paslaugų teikimas nesibaigia sutartimi)
Vietos projektų teikimo ir įgyvendinimo tikslais 10 metų nuo Sutarties sudarymo

 

Kiek saugi yra Jūsų informacija?

Utenos regiono vietos veiklos grupė  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą URVVG;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę, kad duomenys būtų perkelti;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Kaip Jūs galite įgyvendinti šias teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti URVVG elektroniniu paštu: utenosvvg@gmail.com , tel. +370-389-72765.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje: www.utenosvvg.lt