Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą

Utenos regiono vietos veiklos grupė 2020 m. sausio 28 d. pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ įgyvendinimo.

Utenos regione sparčiau, negu kituose Lietuvos regionuose, dėl migracijos ir demografinių problemų  mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai mažėja viešųjų paslaugų prieinamumas, nes uždaromos mokyklos, ligoninės, ambulatorijos, kultūros centrai, bibliotekos. Panaikinus apskričių administracijas, Lietuvos regionuose, įskaitant ir Utenos apskritį ,  nebeliko veikiančių institucijų, kurios prisiimtų atsakomybę už regionų plėtrą. Lietuvoje,  dažniausiai Vilniuje,  jau eilę metų vyksta socialinio verslo konferencijos, kurios yra labai teorinio lygmens. Potencialūs socialinio verslo kūrėjai ir plėtotojai Lietuvos regionuose negali gauti pakankamai žinių, kad galėtų susiformuoti savo verslui plėtoti reikalingus gebėjimus.

Problema: Utenos apskrityje didėja socialinė atskirtis, mažėja bendruomenei reikalingų paslaugų ir (arba ) prekių kiekis, todėl aštrėja šiame  regione įsisenėjusios socialinės problemos. Projekto tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Pasiekus planuotus projekto rezultatus 12 pelno ir ne pelno organizacijų pradės veikti Utenos apskrityje socialinio verslo srityje. Sumažės Utenos apskrities gyventojų socialinė atskirtis, o pridėtine projekto verte taps sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione. Projekto dėka Utenos apskrityje bus pradėtos formuoti naujos informacijos sklaidos, bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja patirtimi bei metodine informacija tarp socialinio verslo vykdytojų tradicijos. Kurias sėkmingai tęs suburtas neformalus Utenos apskrities socialinio verslo organizacijų tinklas.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo veiklas bus paskelbta vėliau.

URVVG informacija