Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „TURIZMO VYSTYMAS. NUO TRADICIJŲ PRIE MODERNAUS VERSLO“

Kodėl parašėme tokį projektą?

Bendradarbiavimo projekto inicijavimo būtinumą paskatino 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Iniciatyva kilo vietos veiklos grupėms,  siekiant suaktyvinti vietos gyventojus, verslo atstovus, potencialius pareiškėjus, dalyvaujančius ir ketinančius dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Padėti ieškoti naujų veiklos rūšių, rinkų, plėtoti konkurencingą produktą. Projekto partneriai siekia sudaryti galimybes jų  teritorijų gyventojams bei organizacijoms susipažinti ir pasinaudoti kitų šalių vietos veiklos grupių patirtimi, leisti palyginti, įvertinti verslų, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitų  teikiamus produktus ir paslaugas. Projekto partneriai įgyvendindami projektą siekia stiprinti projekto rengimo metu  užmegztus ryšius pristatydami kiekvienas savo šalį per verslus bei dalindamiesi patirtimi, kuri kiekvienoje šalyje yra labai skirtinga.

Kokie partneriai dalyvauja?

LATVIJA

Kaimo vietovių VVG  – asociacija „ROPAŽI-GARKALNE PARTNERIBA“,

Kaimo vietovių VVG – asociacija „SALDUS RAJONA ATTISTIBAS BIEDRIBA“

Kaimo vietovių VVG – asociacija „SATEKA“

Kaimo vietovių ir žuvininkystės VVG – asociacija „LIEPAJAS RAJONA PARTNERIBA“

GRUZIJA

Kaimo vietovių VVG – asociacija „KAZBEGI“ vietos veiklos grupė,

MOLDOVA

Kaimo vietovių VVG, asociacija „SERPENTINA NISTRULUI“

LIETUVA

Kaimo vietovių VVG, asociacija „ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

Dvisektorė VVG, asociacija „UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“,

Miesto VVG, asociacija MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Projekto atitiktis Utenos regiono vietos veiklos grupės  VPS prioritetams, tikslams ir priemonėms

Utenos regiono VVG įgyvendindama tarptautinį projektą prisideda prie VPS prioriteto „Darbo vietų kūrimas, įskaitant palankios aplinkos verslui Utenos RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymas“ VPS priemonė „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, prioriteto „Inovacijų plėtra, pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas Utenos žvejybos ir akvakultūros regione“ VPS priemonė „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone bei prisideda prie ESBJRS tikslų įgyvendinimo.

Koks projekto tikslas?

Projekto tikslas – palankios aplinkos kūrimas turizmo verslui partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos verslo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais.

Kokie projekto uždaviniai:

  1. Susipažinti su projekto partnerių geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais turizmo plėtros srityje, suteikti žinių ir įgūdžių vietos verslininkams, amatininkams, vietos bendruomenėms. Reprezentuoti šalį ir VVG teritorijos įvaizdį. Viešinti sukurtus produktus turizmo srityje.
  2. Supažindinti projekto partnerius su geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais Lietuvoje (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Utenos regiono VVG, Mažeikių miesto VVG teritorijose) perteikti žinias ir patirtį projekto partneriams, reprezentuoti savo šalį forumų, meistriškumo kursų metu.
  3. Įtraukti vietos verslą į tarptautinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su verslininkais iš partnerių grupių/ šalių, skatinti juos imtis veiklos tarptautinėje rinkoje, sudaryti kuo geresnes galimybes komunikuoti, viešinti savo produktus, mokytis ir mokyti.
  4. Panaudoti vietos tradicijas: amatininkystę ir kulinarinį paveldą naujų paslaugų paketų kūrimui bei turizmo paslaugoms įvairinimui.
  5. Įtraukti jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vietos bendruomenės į meistriškumo kursų veiklas, renginius, skirtus šalims partnerėms pristatyti.

Kokie veiksmai bus vykdomi?

  1. Verslo forumai Latvijoje, Moldovoje, Gruzijoje, Lietuvoje.
  2. Meistriškumo kursai
  3. Teminės savaitės: Savaitės bus rengiamos visų projekto partnerių savo šalyse minint nepriklausomybės dienas: Gruzijos savaitė – 2019 m. rugsėjo mėn. Latvijos savaitė – 2019 m. lapkričio 18-24 d. Lietuvos savaitė – 2020 m. vasario 9-16 d. Moldovos savaitė – 2020 m. rugpjūtis.
  4. Mokymai

Kokia projekto trukmė?

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (24 mėn.)

URVVG informacija