KAIP PIRKIMUS TURI VYKDYTI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS IR BENDRUOMENĖS

Vienas iš aktualių klausimų, kylančių vietos veiklos grupėms ir bendruomenėms – ar jos, įsigydamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamas prekes, paslaugas ar darbus, gali vykdyti pirkimus vadovaudamosi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis pirkimo taisyklėmis.

Siekdamos KPP paramos, pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles vietos veiklos grupės ir bendruomenės pirkimus gali vykdyti tuomet, jei jos nėra perkančiosios organizacijos.

 Atkreiptinas dėmesys, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327) 2 straipsnio 25 punkte nustatytas perkančiosios organizacijos apibrėžimas:
„25. Perkančioji organizacija:

  1. valstybės ar savivaldybės institucija;
  2. viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
  • jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;
  • yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
  • turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
       3. šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.“
Taigi, vietos veiklos grupė ar bendruomenė turi perkančiosios organizacijos statusą tuo atveju, jei ji atitinka ne mažiau kaip du kriterijus. Pirmasis kriterijus – vietos veiklos grupė ar bendruomenė yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, kurio visa ar dalis vykdomos veiklos skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti. Antrasis kriterijus – minėtas juridinis asmuo atitinka bent vieną iš įstatymo 2 straipsnio 25 punkto 2 dalies a – c punktuose nurodytų sąlygų (pavyzdžiui, juridinio asmens veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės biudžeto).
Jei vietos veiklos grupė ar bendruomenė neatitinka įstatyme numatytų sąlygų, ji traktuojama kaip neperkančioji organizacija.
Tuo atveju, jei vietos veiklos grupė ar bendruomenė vykdo pirkimus ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, ji Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti paaiškinimą, kodėl save laiko neperkančiąja organizacija.
NMA informacija
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/kaip-pirkimus-turi-vykdyti-vietos-veiklos-grupes-ir-bendruomenes/13822