Įgyvendinami projektai:

Tarptautinis projektas „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)“

Projekto tikslas – tarptautinės vertės grandinės kūrimas DARK SKY turizmo srityje, stiprinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, lengvinant darbo vietų kūrimą Utenos regione.

Projektas skirtas partnerių iš keturių šalių vietos veiklos grupių „Menter Môn“ (Velsas, JK), Utenos regiono vietos veiklos grupė (Lietuva), Großglockner/Mölltal - Oberdrautal (Austrija), Western Harju Partnership (Estija) savanoriškai santalkai, kur partneriai veikdami partnerystės principu, siekia sukurti naują ir padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.
Projektu Žvaigždžių akademija ( Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars) siekiama padėti įveikti iššūkius su kuriais dažniausiai susiduria vietos verslininkai, amatininkai, vietos bendruomenės visose projekto partnerių šalyse – bendradarbiavimo stoka, konkurencingo produkto gamybos plėtojimas, naujų rinkų produkcijai ir paslaugų plėtrai paieška.
Įgyvendintos projekto veiklos sukurs tarptautinės vertės grandinę turizmo srityje, sustiprins tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, lengvins darbo vietų kūrimą kiekvieno partnerio atstovaujamame regione. O tai yra ypatingai svarbu įveikiant pasaulinės pandemijos pasekmes.
Kurdami turizmo paslaugų paketą „Žvaigždžių akademija“ partneriai bendraus tarpusavyje (studijų vizituos dalyvaus ir kiekvienas su savo vietoje veikiančiais kaimo plėtros subjektais, siekdami padidinti ekonominį turizmo veiklos efektyvumą, dalysis žiniomis, supažindins vieni kitus su naudojamomis technologijomis. Projekto tikslinė grupė - projekto partnerių vietos bendruomenė (verslo, vietos valdžios ir NVO sektorius) patirianti socialinę atskirtį dėl netolygios regionų plėtros projekto partnerių šalyse.
Projektas prisidės prie regionų, kuriuose veikia partnerių vietos veiklos grupės, ekonominės struktūros ir potencialo.

Projekto koordinatorius asociacija „Menter Môn“ (Velsas, JK)

Projekto partneris asociacija  Utenos regiono vietos veiklos grupė (Lietuva)

Projekto partneris asociacija  Großglockner/Mölltal - Oberdrautal (Austrija)

Projekto partneris asociacija Western Harju Partnership (Estija)

Paramos suma – 67 996,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio mėn.

Projekto Nr. 44TT-KU-20-1-01812-PR001

Viešinimo plakatas: spausti ČIA

Projekto partnerių bendra veikla iki formalios partnerystės sutarties pasirašymo 2020-05-12:

 1. Projekto idėją generuoti 2018 metais pradėjo Velso organizacija „Menter Môn“ ir Utenos regiono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai organizacijos „Menter Môn“ (Velsas, JK) susidomėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama strategija ir bendradarbiavimo projekto idėja „Mėlynųjų piliakalnių žemė“ („Blue Mounds Land“ ) pristatyta  Utenos regiono vietos veiklos grupės tarptautiniame renginyje LINC 2018, kuris vyko Suomijoje 2018m. birželio 12-14 dienomis. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2018/06/25/tarptautine-konferencija-linc-2018/)

 2. Po šio tarptautinio renginio Utenos regiono vvg sulaukė laiškų iš Velso su pageidavimu apsilankyti Lietuvoje ir vietoje susipažinti su Utenos regionu ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamais projektais bei VPS gyvai. 2018 m. spalio 22-24 dienomis Utenos regiono vietos veiklos grupę aplankė pelno nesiekiančios socialinės organizacijos „Menter Môn“ (Velsas, JK)  atstovai, kurių tikslas buvo susipažinti su Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektais ir aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2018/10/26/utenos-regiono-vvg-aplanke-delegacija-is-velso/)

 3. Tarptautinio projekto rengimo galimybė buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės ataskaitiniame susirinkime 2019 m. vasario 21 d. https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2019/02/2018_URVVG.pdf Susirinkimo dalyviai pažymėjo, kad būtų labai naudinga daugiau sužinoti apie gerosios praktikos projektų pavyzdžius Velse, o tarptautinio bendradarbiavimo projektas tam labai pasitarnautų, nes Utenos rajono gyventojams labai reikia pasitikėjimo savo jėgomis bei pažangios praktikos sėkmingų pavyzdžių. Buvo parengta apraiška dėl paramos lėšų gavimo Techninės paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti. Projektas buvo patvirtintas ir 2019- 09-20/26 buvo įgyvendintos pagrindinės veiklos tarptautinio bendradarbiavimo projektui tarp Lietuvos ir Velso įgyvendinimui pasirengti. Velso partneriai pasiūlė, kad tikslinga į projekto partnerius pasikviesti Austrijos vietos veiklos grupę Großglockner/Mölltal - Oberdrautal. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2019/06/06/5899/)

 4. Projekto veiklos jau su trimis partneriais buvo aptartos 2019-12- 3/6 d., Karintijos regione Austrijoje. Tame susitikime buvo užmegzti nauji ryšiai su Estijos vietos veiklos grupių atstovais. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2019/12/09/6837/)

 5. Estijos vietos veiklos grupė Western Harju Partnership pareiškė norą tapti projekto partneriu. Kilus pasaulinei pandemijai projekto rengimo darbai nenutrūko. Buvo bendraujama interneto ir kitų informacinių technologijų pagalba ir parengtas šis tarptautinio bendradarbiavimo projektas. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2020/05/15/estai/)

Daugiau informacijos ČIA


Projektas „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos regione sparčiau, negu kituose Lietuvos regionuose, dėl migracijos ir demografinių problemų  mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai mažėja viešųjų paslaugų prieinamumas, nes uždaromos mokyklos, ligoninės, ambulatorijos, kultūros centrai, bibliotekos. Panaikinus apskričių administracijas, Lietuvos regionuose, įskaitant ir Utenos apskritį ,  nebeliko veikiančių institucijų, kurios prisiimtų atsakomybę už regionų plėtrą. Lietuvoje,  dažniausiai Vilniuje,  jau eilę metų vyksta socialinio verslo konferencijos, kurios yra labai teorinio lygmens. Potencialūs socialinio verslo kūrėjai ir plėtotojai Lietuvos regionuose negali gauti pakankamai žinių, kad galėtų susiformuoti savo verslui plėtoti reikalingus gebėjimus.

Problema: Utenos apskrityje didėja socialinė atskirtis, mažėja bendruomenei reikalingų paslaugų ir (arba ) prekių kiekis, todėl aštrėja šiame  regione įsisenėjusios socialinės problemos. Projekto tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Pasiekus planuotus projekto rezultatus 12 pelno ir ne pelno organizacijų pradės veikti Utenos apskrityje socialinio verslo srityje. Sumažės Utenos apskrities gyventojų socialinė atskirtis, o pridėtine projekto verte taps sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione. Projekto dėka Utenos apskrityje bus pradėtos formuoti naujos informacijos sklaidos, bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja patirtimi bei metodine informacija tarp socialinio verslo vykdytojų tradicijos. Kurias sėkmingai tęs suburtas neformalus Utenos apskrities socialinio verslo organizacijų tinklas.

Bendra projekto vertė – 259 650,55 Eur

Paramos suma – 223 751,99 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. kovo mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

Projekto vykdytojas Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Projekto partneris yra Viešoji įstaiga Utenos regiono bendruomenės fondas.

Daugiau informacijos ČIA


Projektas „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto tikslas: e- rinkodaros priemonėmis didinti dvarų, piliakalnių bei vandens telkinių -  esančių Rytų Aukštaitijos prioritetiniame turizmo regione - lankomumą ir žinomumą.

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos rajonas priskiriamas prie prioritetinių Lietuvos turizmo plėtros regionų, nes regione yra gausu turistinių išteklių ir yra galimybės plėtoti darnųjį ir kultūrinį turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių potencialas ir jų teritorinė sklaida Rytų Aukštaitijos prioritetiniame turizmo plėtros regione yra netolygi.

Tarp unikalių rajono  gamtos ir kultūros išteklių yra nepelnytai užmirštų ar dėl komunikacijos klaidų netinkamai traktuojamų dalykų,  dėl kurių kai kurie gamtos ir kultūros objektai yra nepakankamai viešinami ir todėl tik maža dalimi prisideda prie turizmo įvaizdžio formavimo ir turistų pritraukimo.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir  naudojamos  septynios- rinkodaros priemonės: interneto svetainė, optimizavimo paieškos sistemos (SEO), reklamos paieškos sistemos (SEA), rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM), video reklama internete, mobilioji rinkodara, reklama elektroniniu paštu. Projekto turinio rinkodara bus  naudojamos septynios priemonės: virtualios realybės filmukas, tekstų redagavimas, tekstų  korektūros, teksto vertimas į anglų, rusų ir vokiečių kalbas, fotonuotraukos, e-katalogai, interaktyvus žemėlapis.

Bendra projekto vertė – 105 047,39 Eur

Paramos suma – 82 406,10 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-02-28

Projekto vykdytojas Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Projekto partneris yra Utenos rajono savivaldybė

Projekto svetainė:

http://aplink.utenago.lt/

Virtualios realybės filmuko kūrybinė grupė lankėsi Utenos rajone

Apie virtualios realybės filmą:

Interaktyvus Virtualios Realybės filmas ,,Nepažįstamoji“, tai šiuolaikines VR ir 360 laipsnių filmavimo technologijas bei programavimą į koliažinį poetinį turinį infiltruojantis filmas apie Lietuvoje gyvenusią žinomą rusų kilmės dailininkę, vieną iš Miuncheno ekspresionistinės tapybos menininkų grupės ,,Mėlynasis Raitelis“ įkūrėjų M. Verviokiną (1860 – 1938). Filmo kūrėjai atsisako įprastos linijinės biografinės istorijos ir vietoj to žiūrovą perkelia į neišbaigtus ir fragmentiškus ,,Nepažįstamosios“ prisiminimus bei suteikia žiūrovui laisvę pačiam po juos pasivaikščioti. Nelyg erdvėlaikio siužetiniuose kambariuose žiūrovas pats kurs savo istorijos koliažą ir galės laisvai judėti tiek trimis mums žinomais išmatavimais, tiek ketvirtuoju - laiku. Utenos kraštuose nufilmuoti gyvenimo fragmentai, kelios aktorės vaidinančios tą patį personažą bei pačios M. Veriovkinos poetiniai tekstai filme sukuria savotišką atminties koliažo diskusiją – kas vyksta mūsų atmintyje? Ką esame linkę apie save prisiminti? Ar įmanoma šias nuotrupas surinkti į vieną visumą? Šių klausimų mozaikoje žiūrovas tampa detektyvu iš detalių, daiktų, prisiminimų ir tekstų besistengiantis surinkti sau artimą žinomos dailininkės paveikslą.

Filmo pagrindu tampa 1910 m. M. Veriovkinos grįžimas į Vyžuonėlių dvarą Utenos rajone, kuriame dailininkė praleido savo vaikystę. Čia, grįždama į vaikystės dvarą, ji suvokia grįžusi ne viena... Žiūrovo pasirinkimo valioje esanti M. Veriovkina keliauja po savo pačios prisiminimus, skirtingus savęs atspindžius, įvykius, skirtingus laikmečius, kurie ilgainiui ima kurti dualistinį, sunkiai apibrėžiamą ir apibendrinimą dramatiškos ir gilios asmenybės paveikslą. Šis ,,Nepažįstamosios“ portretas mums kalba ir apie mus pačius – sunkiai apibrėžiamus, apibendrinamus ir nesugebančius savo prisiminimų detalių apjungti į linijinę istoriją. Ar žmogaus gyvenimas gali tapti paprasčiausiu naratyvu?

Literatūriniu filmo pagrindu tampa M. Veriovkinos ,,Laiškai Nepažįstamajam“, laiškai mylimajam A. Jevlenskiui bei tėvui V. Veriovkinui.

Projektas filmuotas unikalia kino lygio 360° turinio fiksavimo technika, kurią sukūrė ,,Gluk Media“ kartu su susikertančių medijų klasteriu ,,Nebula“. Išskirtinė technologinė platforma leido įgyvendinti ir iki šiol neįmanomais buvusius planus – tokius kaip 360° kameros skrydis dronu ar plaukimas valtimi.

Scenarijaus autorius ir režisierius Žilvinas Vingelis, dailininkė Dovilė Gecaitė, kompozitorius Mykolas Natalevičius, postprodukcija ,,Gluk Media“, prodiuseris Darius Vizbaras. Filme vaidina žinomi Lietuvos aktoriai Vilma Raubaitė, Paulina Simutytė, Aleksas Kazanavičius, Ramūnas Cicėnas ir Erika Račkytė.

Pasikeitus pandeminei situacijai šalyje, galėsite išgyventi virtualios realybės pasakojimą ir pajusti Utenos krašto dvasią!

Filmo peržiūros vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose (Taikos g. 6, Utena.) prieš tai registruojantis el. paštu: utenosvvg@gmail.com

Projektą finansavo: Lietuvos verslo paramos agentūra
Projekto įdėjos iniciatorius: Utenos regiono vietos veiklos grupė
Projekto partneris: Utenos rajono savivaldybė
Filmo kūrybinė ir techninė grupė: virtualios realybės lyderiai Baltijos šalyse UAB Gluk media ir vizualinių eksperimentų teatras VšĮ Kosmos theatre
Projektą viešina: UAB Verslo tyrimų agentūra
Projekto polapis: http://aplink.utenago.lt/
Facebook: Aplink Uteną

Virtualios realybės filmo anonsas:

Akimirkos iš filmavimo aikštelės:


Projektas: „Aktyvaus ir sveiko  gyvenimo būdo  skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ (NR. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0013)

Projekto poreikis - Rengiant Utenos rajono dvisektorę (kaimo plėtros ir žuvininkystės bei akvakultūros) vietos plėtros strategiją 2015- 2016 metais ir nustatant Utenos regiono plėtros poreikius buvo atliktas gyventojų anketavimas, susitikta su kaimo gyventojais visose devyniose Utenos rajono kaimo seniūnijose, atlikti fokus grupių interviu. Kaimo plėtros srityje antru pagal svarbumą buvo identifikuotas poreikis - Sveikatos apsaugos sektoriaus veiklos gerinimas. Kadangi Utenos regionas yra pripažintas ir kaip žvejybos (vidaus vandenyse) ir akvakultūros regionas buvo atliktas ir šio sektoriaus teritorijos plėtros poreikių nustatymas. Iš keturių svarbiausių identifikuotų poreikių vienas - Sveikatingumo skatinimas bei priemonės vandens turizmo veikloms plėtoti - susietas su aktyvaus laisvalaikio praleidimo, aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikatinimo veiklomis.

Problema: Nuo 2016 metų pradėjus įgyvendinti parengtąją Dvisektorę Utenos rajono vietos plėtros strategiją išryškėjo strategijoje identifikuota problema: meno programų ir projektų, skirtų būtent vaikams ir paaugliams sveikatinti, sveikam gyvenimo būdui bei laisvalaikio užimtumui skatinti, psichikos sveikatai gerinti trūkumas Utenos regiono kaimiškoje teritorijoje.

Projekto tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant  jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

 Nr. 1. : Visose Utenos rajono kaimiškose seniūnijose bus surengti trys ciklai renginių, skirtų aktyviam gyvenimo būdui formuoti. Tai:

 • devyneri sportiniai renginiai, žalingus įpročių mažinimui (besaikio sėdėjimo prie kompiuterių, išmaniųjų televizorių, telefonų)
 • devyneri prevencijos renginiai skirti aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai - aplankant Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų gamtos ir kultūros paveldo objektus,
 • devyneri renginiai skirti mokytis judriųjų žaidimų Žygeivių slėnyje.

 Nr. 2.  : Bus vykdomos projekto veiklos tikslinės grupės vaikus ir jaunimą iki 18 metų iš Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų atsivežant į renginius, kurie bus vykdomi pareiškėjui teisiniais pagrindais priklausančiose ir projekto veikloms pritaikytose patalpose, esančiose adresu Taikos g. 6, Utena.  Seniūnijų savaičių metu siekiant skatinti sveikatinimą per kūrybiškumą ir bendradarbiavimą visų Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų vaikams ir jaunimui iki 18 metų bus surengti keturių krypčių renginiai. Tai

 • Renginiai „Sveikas maistas - pagrindinis sveikatos šaltinis“ projekto tikslinės grupės dalyvių supažindinimo su sveiku maistu bei jo ruošimo procesu
 • Renginiai „Laisvalaikis - kūrybai“ rankdarbių iš ekologiškų medžiagų gamyba,
 • skirtingų seniūnijų vaikų ir jaunimo varžytuvių
 • projekto metu sukurtų darbų parodų rengimu bei pristatymu.

Projekto tikslinė grupė - 288 unikalūs dalyviai, kurių gyvenamoji vieta yra Utenos rajono kaimiškosios seniūnijos.

Pridėtine projekto vertė:

 1. Sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione, mažinant vaikų ir paauglių gyvenančių Utenos regione socialinę atskirtį.
 2. Bendradarbiavimo stiprinimas su Utenos rajono savivaldybe ir jos švietimo įstaigomis.
 3. Visuomenės saugumo stiprinimas, skurdo mažinimas bei vaikų ir jaunimo pilietinis, tautinis ir patriotinis ugdymas Utenos regione.

Projekto biudžetas (EUR):

60.008,63 - Investicijos iš ES ir LR biudžeto

3.158,35 - Utenos rajono savivaldybės lėšos

Iš viso: 63.166,98