Įgyvendinami projektai:

Projektas „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos regione sparčiau, negu kituose Lietuvos regionuose, dėl migracijos ir demografinių problemų  mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai mažėja viešųjų paslaugų prieinamumas, nes uždaromos mokyklos, ligoninės, ambulatorijos, kultūros centrai, bibliotekos. Panaikinus apskričių administracijas, Lietuvos regionuose, įskaitant ir Utenos apskritį ,  nebeliko veikiančių institucijų, kurios prisiimtų atsakomybę už regionų plėtrą. Lietuvoje,  dažniausiai Vilniuje,  jau eilę metų vyksta socialinio verslo konferencijos, kurios yra labai teorinio lygmens. Potencialūs socialinio verslo kūrėjai ir plėtotojai Lietuvos regionuose negali gauti pakankamai žinių, kad galėtų susiformuoti savo verslui plėtoti reikalingus gebėjimus.

Problema: Utenos apskrityje didėja socialinė atskirtis, mažėja bendruomenei reikalingų paslaugų ir (arba ) prekių kiekis, todėl aštrėja šiame  regione įsisenėjusios socialinės problemos. Projekto tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Pasiekus planuotus projekto rezultatus 12 pelno ir ne pelno organizacijų pradės veikti Utenos apskrityje socialinio verslo srityje. Sumažės Utenos apskrities gyventojų socialinė atskirtis, o pridėtine projekto verte taps sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione. Projekto dėka Utenos apskrityje bus pradėtos formuoti naujos informacijos sklaidos, bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja patirtimi bei metodine informacija tarp socialinio verslo vykdytojų tradicijos. Kurias sėkmingai tęs suburtas neformalus Utenos apskrities socialinio verslo organizacijų tinklas.

Bendra projekto vertė – 259 650,55 Eur

Paramos suma – 223 751,99 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. kovo mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

Projekto vykdytojas Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Projekto partneris yra Viešoji įstaiga Utenos regiono bendruomenės fondas.

Projekto veiklos

Socialinio verslo forumai:

Socialinio verslo forumų viešinimas Utenos radijuje

Socialinio verslo forumas Inturkėje Molėtų kraštui

Socialinio verslo forumas Kaniūkuose Utenos kraštui

Socialinio verslo forumas Samaniuose Zarasų kraštui

Socialinio verslo forumas Anykščių kraštui

Socialinio verslo forumas Naujajame Daugėliškyje Ignalinos kraštui

Socialinio verslo forumas Visagine


Projektas „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos rajonas priskiriamas prie prioritetinių Lietuvos turizmo plėtros regionų, nes regione yra gausu turistinių išteklių ir yra galimybės plėtoti darnųjį ir kultūrinį turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių potencialas ir jų teritorinė sklaida Rytų Aukštaitijos prioritetiniame turizmo plėtros regione yra netolygi.

Tarp unikalių rajono  gamtos ir kultūros išteklių yra nepelnytai užmirštų ar dėl komunikacijos klaidų netinkamai traktuojamų dalykų,  dėl kurių kai kurie gamtos ir kultūros objektai yra nepakankamai viešinami ir todėl tik maža dalimi prisideda prie turizmo įvaizdžio formavimo ir turistų pritraukimo.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir  naudojamos  septynios- rinkodaros priemonės: interneto svetainė, optimizavimo paieškos sistemos (SEO), reklamos paieškos sistemos (SEA), rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM), video reklama internete, mobilioji rinkodara, reklama elektroniniu paštu. Projekto turinio rinkodara bus  naudojamos septynios priemonės: virtualios realybės filmukas, tekstų redagavimas, tekstų  korektūros, teksto vertimas į anglų, rusų ir vokiečių kalbas, fotonuotraukos, e-katalogai, interaktyvus žemėlapis.

Bendra projekto vertė – 105 047,39 Eur

Paramos suma – 82 406,10 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-02-28

Projekto vykdytojas Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Projekto partneris yra Utenos rajono savivaldybė

Projekto svetainė:

http://ugo.utenosvvg.lt/

Virtualios realybės filmuko kūrybinė grupė lankėsi Utenos rajone


Projektas: „Aktyvaus ir sveiko  gyvenimo būdo  skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ (NR. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0013)

Projekto poreikis – Rengiant Utenos rajono dvisektorę (kaimo plėtros ir žuvininkystės bei akvakultūros) vietos plėtros strategiją 2015- 2016 metais ir nustatant Utenos regiono plėtros poreikius buvo atliktas gyventojų anketavimas, susitikta su kaimo gyventojais visose devyniose Utenos rajono kaimo seniūnijose, atlikti fokus grupių interviu. Kaimo plėtros srityje antru pagal svarbumą buvo identifikuotas poreikis – Sveikatos apsaugos sektoriaus veiklos gerinimas. Kadangi Utenos regionas yra pripažintas ir kaip žvejybos (vidaus vandenyse) ir akvakultūros regionas buvo atliktas ir šio sektoriaus teritorijos plėtros poreikių nustatymas. Iš keturių svarbiausių identifikuotų poreikių vienas – Sveikatingumo skatinimas bei priemonės vandens turizmo veikloms plėtoti – susietas su aktyvaus laisvalaikio praleidimo, aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikatinimo veiklomis.

Problema: Nuo 2016 metų pradėjus įgyvendinti parengtąją Dvisektorę Utenos rajono vietos plėtros strategiją išryškėjo strategijoje identifikuota problema: meno programų ir projektų, skirtų būtent vaikams ir paaugliams sveikatinti, sveikam gyvenimo būdui bei laisvalaikio užimtumui skatinti, psichikos sveikatai gerinti trūkumas Utenos regiono kaimiškoje teritorijoje.

Projekto tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant  jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

 Nr. 1. : Visose Utenos rajono kaimiškose seniūnijose bus surengti trys ciklai renginių, skirtų aktyviam gyvenimo būdui formuoti. Tai:

  • devyneri sportiniai renginiai, žalingus įpročių mažinimui (besaikio sėdėjimo prie kompiuterių, išmaniųjų televizorių, telefonų)
  • devyneri prevencijos renginiai skirti aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai – aplankant Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų gamtos ir kultūros paveldo objektus,
  • devyneri renginiai skirti mokytis judriųjų žaidimų Žygeivių slėnyje.

 Nr. 2.  : Bus vykdomos projekto veiklos tikslinės grupės vaikus ir jaunimą iki 18 metų iš Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų atsivežant į renginius, kurie bus vykdomi pareiškėjui teisiniais pagrindais priklausančiose ir projekto veikloms pritaikytose patalpose, esančiose adresu Taikos g. 6, Utena.  Seniūnijų savaičių metu siekiant skatinti sveikatinimą per kūrybiškumą ir bendradarbiavimą visų Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų vaikams ir jaunimui iki 18 metų bus surengti keturių krypčių renginiai. Tai

  • Renginiai „Sveikas maistas – pagrindinis sveikatos šaltinis“ projekto tikslinės grupės dalyvių supažindinimo su sveiku maistu bei jo ruošimo procesu
  • Renginiai „Laisvalaikis – kūrybai“ rankdarbių iš ekologiškų medžiagų gamyba,
  • skirtingų seniūnijų vaikų ir jaunimo varžytuvių
  • projekto metu sukurtų darbų parodų rengimu bei pristatymu.

Projekto tikslinė grupė – 288 unikalūs dalyviai, kurių gyvenamoji vieta yra Utenos rajono kaimiškosios seniūnijos.

Pridėtine projekto vertė:

  1. Sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione, mažinant vaikų ir paauglių gyvenančių Utenos regione socialinę atskirtį.
  2. Bendradarbiavimo stiprinimas su Utenos rajono savivaldybe ir jos švietimo įstaigomis.
  3. Visuomenės saugumo stiprinimas, skurdo mažinimas bei vaikų ir jaunimo pilietinis, tautinis ir patriotinis ugdymas Utenos regione.

Projekto biudžetas (EUR):

60.008,63 – Investicijos iš ES ir LR biudžeto

3.158,35-  Utenos RVVG nuosavos lėšos

Iš viso: 63.166,98