Kuktiškių seniūnija

Apie seniūniją

Heraldika
Kuktiškių herbas – auksiniame lauke raudonas kukutis su raudonai juodu kuodu, sparnais ir uodega. Snapas, akis ir kojos sidabriniai. Herbo etalono autorė – dailininkė Vida Navikienė.
2002 m. liepos 4 d. herbą dekretu Nr. 1829 patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Istorija
Kuktiškės yra įsikūrusios apie 14 km į pietryčius nuo Utenos. Pro miestelį teka upė Kuksa. Iki 20 a. pradžios miestelis buvo vadinamas Kukutiškiais. Nuo 19 a. vidurio iki 20 a. vidurio miestelis buvo valsčiaus centras.
Vietovardis žinomas nuo 14 a. pabaigos. Įsteigus Vilniaus vyskupiją, Jogaila Kuktiškes padovanojo Vilniaus vyskupui. 1604 m. vyskupo A. Vainos rūpesčiu buvo pastatyta pirmoji Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. Nuo 16 a. minimas ir dvaras. Vyskupijos nuosavybe miestelis buvo iki 1841 m. 18 a. pradžioje dvarui priklausė prie jo įsikūręs Kuktiškių miestelis, 20 kaimų, 22 vienkiemiai, 30 ežerų, 167 valakai žemės ir 147 valstiečiai, ėję baudžiavą dvare. Vilniaus vyskupijos turtą padalinus į 12 raktų,Kuktiskiu baznycia Kuktiškių dvaras tapo vienu iš jų. Miestelyje veikė parapinė pradžios mokykla. Nuslopinus 1863 m. nacionalinį išsivaduojamąjį sukilimą, buvo įsteigta rusiška valdinė pradžios mokykla. 1898-1900 m. klebono K. Valiūno ir parapijiečių rūpesčiu bei lėšomis buvo pastatyta nauja ir dabar veikianti medinė bažnyčia. Joje sukaupta vertingų bažnytinio meno dailės kūrinių – 1863 m. Vilniaus meistro A. Zimodro pagamintas medinis, polichromuotas Kukutisaltorius, kuris buvo atkeltas iš kapinių koplyčios. Pažymėtinas ir 1790 m. dailininko P. Rozelino nutapytas “Marijos su kūdikiu” paveikslas. Bažnyčios šventoriuje ir jos viduje yra žinomo liaudies menininko A. Deveikio išdrožti kryžiai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, miestelis liko valsčiaus centru. Gyventojų surašymo duomenimis, 1923 m. jame gyveno 429, dvare – 25, geležinkelio stotyje – 27 gyventojai. Kuktiškėse buvo valsčiaus savivaldybė, pradžios mokykla, sveikatos punktas, vaistinė, policijos nuovada, paštas, parduotuvės, biblioteka su skaitykla, šaulių namai su sale ir kt. 1928 m. Kuktiškių parapijai priklausė 4 418 tikinčiųjų. 1940 m. miestelyje buvo apie 500 gyventojų.

Legenda apie pilį ant Kukurentos upės kranto.

Kunigaikščio Utenio sūnus Kukuraitis ant Kukurentos upės kranto pasistatė pilį.

Jis garsėjo gerais darbais ir išmintimi. Žmonės kunigaikštį – pilies valdovą vadino Kukučiu. Pilies papėdėje pradėjo kurtis žmonės. Gyvendami arčiau pilies jie jautėsi saugesni, o priešui užpuolus drauge gynėsi.

Taip pamažu daugėjo gyventojų trobų, o šią vietovę imta vadinti Kukutiškėmis, o vėliau tiesiog Kuktiškėmis. Pilis būdavo dažnai užpuolama priešų, todėl aplink Kuktiškes iki šių dienų yra išlikę daug pilkapių.

www.kuktiskes.lt

Facebook

Vietos projektai seniūnijoje

Odontologijos paslaugų plėtra Kuktiškių seniūnijoje

Pareiškėjas: MB „Dr. Petravičius“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 54 250,56 Eur

Projekto tikslas – įtvirtinti sukurtą darbo vietą sau, odontologinės praktikos srityje. Išplėsti paslaugų sritį, sukuriant odontologijos ir dantų techniko laboratoriją, kaimiškoje vietovėje. Įsteigti dvi darbo vietas kaimiškos teritorijos gyventojams. Sudaryti palankias ir greitai pasiekiamas odontologo paslaugas Kuktiškių ir artimiausių seniūnijų gyventojams.
Šiuo metu turima medicininė įranga neužtikrina pilnos ir kokybiškos odontologo-dantų techniko paslaugos.
Tokios paslaugos (odontologo-dantų techniko) Utenos rajono savivaldybės kaimiškose teritorijose neteikiamos. Kaimo gyventojai, kuriems būtina odontologo paslauga, priversti vykti į miestus. Tai paslaugos inovacija.

Stereolitinių modelių gamyba

Pareiškėjas: Justina Kirdeikytė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 38 743,50 Eur

Projekto tikslas – VP „Stereolitinių gaminių gamyba“ tikslas įkurti nuosavą verslą, įdiegiant inovacijas ne tik Utenos rajono savivaldybės, bet ir Lietuvos mastu, sukuriant naujas darbo vietas jauniems žmonės kaimo teritorijoje. Bus sukurta vienas pilnas etatas – operatoriui ir pusė etato operatoriaus padėjėjui.

Filmuota medžiaga:

Daugiau: utenago.lt

Šv. Jono atlaidai Kuktiškėse

Šventė „Grok armonika“ Kuktiškėse

Velia Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“ prezidentė Irena Juotkienė

Seniūnijos amatininkai:

  • Anelė Araminienė (Audėja, medžio drožėja, tapytoja, muzikantė, siuvėja, iš betono lieja skulptūras)
  • Edita Kaniušėnienė (Vėlėja)
  • Vladislava Krinickienė (Mezgėja, vėlėja, neria)
  • Edita Kušleikienė (Mezga, neria, tapo, siuva, dekoruoja įvairius daiktus, kuria interjerines lėles, pina tradicines juostas, skutinėja margučius, riša žolynus, karpo. Gimžiškių kaimas)
  • Alvyda Ramanauskienė (Vėlėja)